MAURIZIO MONTI
Panta rei

6 novembre 2021 - 9 gennaio 2022